Amphenol

 • အမ်ဖီနော

  အမ်ဖီနော

  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- AMPHENOL မိတ်ဆက်- AMPHENOL ချိတ်ဆက်ကိရိယာ မူရင်း၊ AMPHENOL ဖြန့်ဖြူးသူ 10 နှစ်ကျော်၊AMPHENOL အေးဂျင့်။မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အချက်ပြမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်၊ အိမ်သုံးစက်ကိရိယာများအတွက် အသုံးပြုသည့် ထုတ်ကုန်များ- ဂိတ်များ၊ အိမ်များ၊ ဖျံများ၊ အထွေထွေ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်- MS27496E13F4S?MS27496E25F35S?PT06A-14-18P?T3107500?VN010160004
 • INARCA ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 6452059700 လက်ကျန်

  INARCA ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 6452059700 လက်ကျန်

  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်-INARCA မိတ်ဆက်- INARCA?ချိတ်ဆက်ကိရိယာမူရင်း၊ INARCA?ဖြန့်ဖြူးသူ 10 နှစ်ကျော်၊INARCA အေးဂျင့်။မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အချက်ပြမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်၊ အိမ်သုံးစက်ကိရိယာများအတွက် အသုံးပြုသည့် ထုတ်ကုန်များ- ဂိတ်များ၊ အိမ်များ၊ ဖျံများ၊ အထွေထွေ နံပါတ်- 6452059700
 • KET Connector MG643030-4

  KET Connector MG643030-4

  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်-KET မိတ်ဆက်- KET?ချိတ်ဆက်ကိရိယာ မူရင်း၊ KET ဖြန့်ဖြူးသူ 10 နှစ်ကျော်။KET?ကိုယ်စားလှယ်။မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အချက်ပြမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် အသုံးပြုသည့် ထုတ်ကုန်များ- ဂိတ်များ၊ အိမ်များ၊ ဖျံများ၊ အထွေထွေနံပါတ်-MG643030-4
 • MOLEX Connector 436500321 43650-0321

  MOLEX Connector 436500321 43650-0321

  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- MOLEX နိဒါန်း- MOLEX ချိတ်ဆက်ကိရိယာ မူရင်း၊ MOLEX ဖြန့်ဖြူးသူ 10 နှစ်ကျော်၊MOLEX အေးဂျင့်။မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အချက်ပြမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်၊ အိမ်သုံးစက်ကိရိယာများအတွက် အသုံးပြုသည့် ထုတ်ကုန်များ- ဂိတ်များ၊ အိမ်များ၊ ဖျံများ၊ အထွေထွေ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်-?436500321 43650-0321
 • Sumitomo Connector 6098-3869

  Sumitomo Connector 6098-3869

  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- SUMITOMO နိဒါန်း- SUMITOMO ချိတ်ဆက်ကိရိယာ မူရင်း၊ SUMITOMO ဖြန့်ဖြူးသူ 10 နှစ်ကျော်။SUMITOMO အေးဂျင့်။မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အချက်ပြမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်၊ အိမ်သုံးစက်ကိရိယာများအတွက် အသုံးပြုသည့် ထုတ်ကုန်များ- ဂိတ်များ၊ အိမ်များ၊ ဖျံများ၊ အထွေထွေ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်-?6098-3869
 • HRS ချိတ်ဆက်ကိရိယာ DF14-10S-1.25C

  HRS ချိတ်ဆက်ကိရိယာ DF14-10S-1.25C

  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်-HRS မိတ်ဆက်- HRS ချိတ်ဆက်ကိရိယာ မူရင်း၊ HRS ဖြန့်ဖြူးသူ 10 နှစ်ကျော်။HRS ကိုယ်စားလှယ်။မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အချက်ပြမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်၊ အိမ်သုံးစက်ကိရိယာများအတွက် အသုံးပြုသည့် ထုတ်ကုန်များ- ဂိတ်များ၊ အိမ်များ၊ ဖျံများ၊ အထွေထွေ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်-DF14-10S-1.25C
 • JST Connector NSHR-06V-S

  JST Connector NSHR-06V-S

  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်-?JST နိဒါန်း-?JST?ချိတ်ဆက်ကိရိယာ မူရင်း၊?JST?ဖြန့်ဖြူးသူ;?JST ကိုယ်စားလှယ် 10 နှစ်ကျော်။မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အချက်ပြမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ စသည်ဖြင့် ထုတ်ကုန်များ- ဂိတ်များ၊ အိမ်များ၊ ဖျံများ၊ အထွေထွေ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်-?NSHR-06V-S
 • TE/AMP ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 1-936662-2

  TE/AMP ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 1-936662-2

  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်-TE/AMP မိတ်ဆက်- TE ချိတ်ဆက်ကိရိယာ မူရင်း၊ TE ဖြန့်ဖြူးသူ 10 နှစ်ကျော်၊TE အေးဂျင့်။မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အချက်ပြမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်၊ အိမ်သုံးစက်ကိရိယာများအတွက် အသုံးပြုသည့် ထုတ်ကုန်များ- ဂိတ်များ၊ အိမ်များ၊ ဖျံများ၊ အထွေထွေ နံပါတ်-?1-936662-2
 • TE/AMP ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 6-440129-2

  TE/AMP ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 6-440129-2

  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်-TE/AMP မိတ်ဆက်- TE ချိတ်ဆက်ကိရိယာ မူရင်း၊ TE ဖြန့်ဖြူးသူ 10 နှစ်ကျော်၊TE အေးဂျင့်။မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အချက်ပြမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ စသည်ဖြင့် ထုတ်ကုန်များ- ဂိတ်များ၊ အိမ်များ၊ ဖျံများ၊ အထွေထွေ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်-?
 • TE/AMP ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 917802-2

  TE/AMP ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 917802-2

  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်-TE/AMP မိတ်ဆက်- TE ချိတ်ဆက်ကိရိယာ မူရင်း၊ TE ဖြန့်ဖြူးသူ 10 နှစ်ကျော်၊TE အေးဂျင့်။မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အချက်ပြမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်၊ အိမ်သုံးစက်ကိရိယာများအတွက် အသုံးပြုသည့် ထုတ်ကုန်များ- ဂိတ်များ၊ အိမ်များ၊ ဖျံများ၊ အထွေထွေ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်-??917802-2